Uusi kirja kaivannaistoiminnan hyväksyttävyydestä

SOSIAALISEN TOIMILUVAN EHDOT JA RAJAT. Uudenmaan, Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Lapin maakuntien asukkaiden näkemykset kaivannaistoiminnan hyväksyttävyydestä. SoPhi 126.

Tuija Jartti, Eero Rantala & Tapio Litmanen

Linkki kirjaankaivoskansi_verkko(1)

Sosiaalinen toimilupa on uusi lähestymistapa. Käsite liittyy kaivostoiminnan sosiaaliseen hyväksyntään. Tavallisesti sosiaalinen toimilupa ymmärretään paikallistason vuorovaikutuksessa rakentuvaksi. Kirjassa kuitenkin haastetaan tämä suppea tulkinta.

Teoreettisen erittelyn ja kyselyaineiston avulla osoitetaan, millaiset tekijät ovat yhteydessä sosiaaliseen toimilupaan. Toimiluvan taustalla on erilaisia sosiaalisia, kulttuurisia ja historiallisia tekijöitä. Tutkimuksen lopputuloksena hahmottuu moniulotteinen kuva sosiaalisen toimiluvan ehdoista ja rajoista.

Tutkimus on ensimmäinen laaja kartoitus suomalaisten kaivannaisasenteista. Asennoitumisilmapiiriä luodataan erittelemällä neljän maakunnan – Uudenmaan, Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Lapin – asukkaiden näkemyksiä.

Kirjan avulla lukija voi tarkistaa mielikuviaan suomalaisten tavoista mieltää kaivospolitiikka, eri kaivannaiset ja kaivosalan hyväksyttävyys. Tutkimustulokset vahvistavat julkisen keskustelun ja poliittisen päätöksenteon tietopohjaa.