YHYS ry

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura ry (YHYS) on perustettu 1994. Seuran tarkoituksena on edistää yhteiskuntatieteellistä ympäristötutkimusta ja toimia ympäristöopintoja harjoittavien ja niistä kiinnostuneiden valtakunnallisena yhteistyöelimenä. Seura toimii alan tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden yhteistyön edistämiseksi, ajaa yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen etuja sekä edistää alan tutkimusta ja koulutusta. Seura järjestää tieteellisiä seminaareja ja muita yleisötilaisuuksia, ylläpitää yhteyksiä vastaaviin kansainvälisiin järjestöihin sekä harjoittaa tiedotustoimintaa.

YHYS ry:n jäsenmäärä on noin 230 henkeä. Seuran puheenjohtajana toimii Jarkko Levänen (Lappeenranta University) ja yhteyshenkilönä seuran sihteeri Minna Santaoja (Turun yliopisto, etunimi.sukunimi@utu.fi).

YHYS:in jäsenmaksu vuonna 2020 on 25 euroa, opiskelijoilta ja työttömiltä 12 euroa. Jäseneksi voit liittyä täyttämällä jäsenhakemuksen.

Henkilöjäsenmaksun lisäksi seuralla on käytössä kannatusjäsenmaksu. Kannatusjäsenenä voit antaa seuralle vahvan tukesi. Seuran kannatusjäsenmaksu on 50€ tai jokin muu itse valitsemasi summa. YHYS ry:n jäsen- ja kannatusmaksuista kertyvät tulot käytetään seuran toimintaan yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen aseman vahvistamiseksi.

YHYS ylläpitää sähköpostilistaa, joka tarjoaa keskusteluyhteyden yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen harrastajille ja alan opiskelijoille. Lista toimii myös Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seuran tiedotuskanavana. Listalle voi liittyä lähettämällä osoitteeseen majordomo@helsinki.fi seuraavan viestin: ”subscribe yt-ymp oma.sahkopostiosoitteesi@jokuosoite.net”. Jätä viestisi otsikkorivi tyhjäksi. Liittyessään listalle henkilö hyväksyy YHYS ry:n rekisteriselosteen mukaisen tietojen keräämisen. Listalle tarkoitetut viestit lähetetään osoitteeseen yt-ymp@helsinki.fi.

Twitterissä YHYS:a voi seurata tunnuksella @yhys_ry.

 

Johtokunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet vuonna 2020

Pj. Jarkko Levänen, LUT University
Vpj. Nina Tynkkynen, Åbo Akademi

Lasse Peltonen, UEF – varajäsen Noora Vikman, UEF
Leena Suopajärvi, Lapin yliopisto – varajäsen Irmeli Mustalahti UEF
Esa Ruuskanen, Oulun yliopisto – varajäsen Mikko Jalas, Aalto yliopisto
Jani Lukkarinen, SYKE (Joensuu) – varajäsen Aino Rekola, SYKE
Johan Munck af Rosenschöld, HY – varajäsen Roope Kaaronen, Helsingin yliopisto
Senja Laakso, Helsingin yliopisto – varajäsen Toni Ruuska HY
Suvi Huttunen, JyU – varajäsen Riikka Aro JyU
Lauri Lahikainen, TUNI – varajäsen Pieta Hyvärinen, Tampereen yliopisto
Juha Hiedanpää, Luke – varajäsen Vilja Varho, Luke
Minna Santaoja, TY – varajäsen Anna Härri, LUT University

 

Kokouspöytäkirjat

Syyskokous 2019

Kevätkokous 2019

Toimintakertomus 2018

Syyskokous 2018

Kevätkokous 2018

Toimintakertomus 2017

Syyskokous 2017

Kevätkokous 2017

Toimintakertomus 2016

Syyskokous 2016

Kevätkokous 2016

 

Yhdistyksen säännöt

YHTEISKUNTATIETEELLISEN YMPÄRISTÖTUTKIMUKSEN SEURA RY

SÄÄNNÖT

NIMI JA KOTIPAIKKA

1§ Yhdistyksen nimi on Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura ry, ruotsiksi käännettynä Sällskapet för samhällsvetenskaplig miljöforskning i Finland rf ja sen kotipaikka on Tampere.

TARKOITUS JA TOIMINTA

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää yhteiskuntatieteellistä ympäristötutkimusta ja toimia yhteiskuntatieteellistä ympäristötutkimusta ja ympäristöopintoja harjoittavien ja niistä kiinnostuneiden valtakunnallisena yhteistyöelimenä. Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää monitieteistä ympäristötutkimusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii alan tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden yhteistyön edistämiseksi, ajaa yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen etuja, edistää alan koulutusta ja tutkimusta, järjestää tieteellisiä seminaareja ja muita yleisötilaisuuksia, ylläpitää yhteyksiä vastaaviin kansainvälisiin järjestöihin sekä harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

JÄSENET

3§ Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat henkilöjäsenet. Yhdistyksellä voi olla myös tukijäseniä, joita voivat olla eri yhteisöt ja yksityishenkilöt.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy johtokunta, joka voi myös erottaa yhdistyksestä sääntöihin perustuvat jäsenvelvollisuutensa laiminlyöneet jäsenet.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

4§ Yhdistyksen jäsenistö voi järjestäytyä rekisteröimättömiksi alaosastoiksi. Johtokunta hyväksyy alaosastojen säännöt.

5§ Yhdistys perii toimintansa rahoittamiseksi jokaiselta varsinaiselta jäseneltä ja tukijäseneltä vuosittain jäsenmaksun. Maksujen suuruuksista päätetään yhdistyksen syyskokouksessa.

Opiskelijoiden ja työttömien jäsenmaksu on puolet varsinaisten jäsenten jäsenmaksusta.

JOHTOKUNTA

6§ Yhdistyksen lainmukaisena hallituksena toimii johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään kuusi, mutta enintään kymmenen muuta jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet.

Johtokunta valitsee yhdistykselle sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Johtokunnan toimikausi on kalenterivuosi.

7§ Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme johtokunnan jäsentä sitä vaatii. Kokouksesta ilmoitetaan jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta.

Johtokunta on päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään puolet jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaanluettuina. Johtokunnan kokouksessa on jokaisella yksi ääni. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

8§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja tai muu johtokunnan nimeämä henkilö.

TILIT

9§ Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilintarkastajien toimikausi alkaa vaalien jälkeisen vuoden alusta ja päättyy sitä seuraavan vuoden kevätkokouksen jälkeen.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja yhdistyksen vuosikertomus on esitettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen yhdistyksensääntömääräistä kevätkokousta. Tilintarkastajat antavat johtokunnalle kirjallisen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen mainittua kokousta.

YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

10§ Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle johtokunta. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta yhdistyksen pitämälle julkiselle sähköpostilistalle (yt-ymp@helsinki.fi) tai se on lähetettävä kirjallisena jokaiselle jäsenelle tai se on julkaistava yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

11§ Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous. Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhti-kesäkuussa ja syyskokous elo-joulukuussa.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

12§ Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä toisin ole määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

SYYSKOKOUS

13§ Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5. vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi toimintavuodeksi;
6. valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet ja heidän varajäsenensä;
7. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa;
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

KEVÄTKOKOUS

14§ Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5. esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto;
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

15§ Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai sen tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Seuran jäsenrekisterin tietosuojaseloste
Yt-ymp -listan tietosuojaseloste