Vektorikuvitus. Talo, jonka savupiipusta nousee puunlehtiä.
YHYS ry logo

Yhteiskuntatieteellisen

ympäristötutkimuksen

seura ry

Yhteiskuntatieteellisen

ympäristötutkimuksen

seura ry

YRJÖ HAILA -GRADUPALKINTO 2019 HANNA TÖYKKÄLÄLLE

25.11.2019

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seuran gradupalkinto luovutettiin Jyväskylässä järjestetyn kollokvion yhteydessä 22.11.2019. Palkinto päätettiin myöntää Hanna Töykkälän gradulle Muuttuva Kakolanmäki sanomalehtipuheissa: Historiallisen vankila-alueen uusiokäytön diskursiivinen muotoutuminen Turun Sanomissa 1999-2001.

Töykkälän tutkielma käsittelee ajankohtaisen tapausesimerkin kautta diskurssianalyysin menetelmin kaupunkitilan uusia käyttömuotoja ja merkityksiä. Vanhan vankila-alueen tarkastelu myös tarjoaa mielenkiintoisen näkökulman muuttuvan kaupunkitilan yhteiskunnalliseen kirjallisuuteen ja tutkielmassa on ansiokkaasti eritelty ja havainnollistettu muutokseen osallistuvia kilpailevia diskursseja sekä näiden suhteita. Erityisesti työssä viehättää se, kuinka hyvin valitun tapausesimerkin kautta saadaan sanottua paljon kiinnostavaa kaupunkiympäristöstä ja osallisuudesta sekä julkisesta keskustelusta ja vallankäytöstä kaupunkitilan muovautumisessa. Tutkielma on hyvällä tavalla paikallisesti kiinnittynyt, se tarjoaa uutta näkökulmaa suomalaiseen yhteiskunnallisen ympäristötutkimuksen kirjallisuuteen ja sillä voi nähdä olevan yhteiskunnallista merkitystä.

Hanna Töykkälän tutkielma erottuu edukseen varsinkin perusteellisen, hyvin rajatun ja toteutetun empiirisen tutkimustyönsä ansiosta. Tutkielma seisoo vahvasti omilla jaloillaan ja siitä käy ilmi tekijän syvällinen kiinnostus aihepiiriin ja valmius vaativaan aineistonkeruu- ja -analyysityöhön. Töykkälä on myös reflektoinut tekemiään tutkimuksellisia valintoja ansiokkaasti. Tutkielma on tehty Tampereen yliopistossa ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opintosuunnassa. Työn ohjaajana toimi aluetieteen professori Kirsi Pauliina Kallio.

Gradukilpailuun jätettiin tänä vuonna kaikkiaan 13 hyvin korkeatasoista tutkielmaa. Mukana oli töitä seitsemästä eri yliopistosta ja kaikkiaan 11 eri tieteenalalta. Myös aihepiireissä oli laaja kirjo, josta korostuivat kiertotaloutta ja energiajärjestelmää käsittelevät aiheet.

Vuoden 2019 arvioitsijoina toimivat Lauri Lahikainen Tampereen yliopistosta ja Jani Lukkarinen Suomen ympäristökeskuksesta. Perinteen mukaisesti professori Yrjö Haila luovutti tekijälle kirjapalkinnon, joka oli tällä kertaa Isabelle Stengerin teos ”Another science is possible. A manifesto for slow science”. Hailan kirjoittama esittely kirjasta tulee myöhemmin luettavaksi YHYSin sivuille.

Hanna Töykkälän gradu on luettavissa täällä: http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201905171759

Vektorikuvitus. Talo, jonka savupiipusta nousee puunlehtiä.