Vektorikuvitus. Avattu lehti tai kirja.

yrjö haila gradupalkinto 2021

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seuran gradupalkinto luovutettiin Helsingissä järjestetyn kollokvion yhteydessä 25.11.2021. Palkinto päätettiin myöntää Julia Sangervon gradulle Ilmastoahdistus ja ilmastotoivo – tunteiden yhteys ilmastotoimiin.

Sangervon psykologian alan tutkielma tarttuu ajankohtaiseen ja paljon esillä olleeseen aiheeseen, eli tunteiden yhteyteen ilmastotoimiin. Vaikka tunteiden ja toiminnan välisestä yhteydestä on puhuttu paljon mediassa, aiheesta ei ole vielä paljon tutkimusta. Sangervon tutkielma käyttää Sitran julkaisemaa suomalaista kyselyaineistoa selvittääkseen ovatko ilmastotunteet yhteydessä ilmastotoimiin (n=2070). Tutkielma tarkastelee sekä ilmastoahdistuksen – eli ilmastonmuutoksen herättämien vaikeiden tunteiden – että ilmastotoivon – eli ilmastonmuutoksen herättämien myönteisten ja merkityksellisten tunteiden – yhteyttä erilaisiin ilmastotoimiin, kuten liikkumiseen, syömiseen, kuluttamiseen ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Sangervon gradu esittää, että mitä enemmän kyselyyn vastaajat kokivat ilmastoahdistusta tai ilmastotoivoa, sitä enemmän he tekivät ilmastotoimia. Täten ilmastonmuutoksen herättämät myönteiset ja kielteiset tunteet näyttäytyvät tärkeänä motivaatioina ilmastotoimien teolle. Ilmastotoimet voivatkin olla tapa käsitellä ja sopeutua ilmastonmuutoksen herättämiin tunteisiin.

Julia Sangervon tutkielma erottautui edukseen sen selkeän tutkimusasetelman ja yhteiskunnallisen merkittävyyden vuoksi. Tutkielman aineisto ja menetelmät on kuvattu läpinäkyvästi ja valitulla menetelmällä ja aineistolla on mahdollista vastata esitettyyn tutkimusongelmaan. Rakenteeltaan tutkielma muodostaa eheän kokonaisuuden, jota on ilo lukea. Sangervo on tarttunut rohkeasti ajankohtaiseen aiheeseen ja pohtii myös ilmastonmuutoksen viestinnän mahdollisuuksia ottaa tunteet paremmin huomioon. Tutkielman tulokset ovat konkreettisesti hyödynnettävissä ja niiden avulla on mahdollista osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tutkielma on tehty Tampereen yliopiston psykologian oppiaineiseen ja työn ohjaajina toimivat psykologian professori Kalevi Korpela ja tutkija Panu Pihkala.
Gradukilpailuun jätettiin tänä vuonna kaikkiaan 20 hyvin korkeatasoista tutkielmaa. Mukana oli töitä 6 eri yliopistosta ja kaikkiaan 15 eri tieteenalalta, mikä osoittaa yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen laaja-alaisuuden ja ympäristöaiheiden nousun eri tieteenaloilla. Tutkielmista 14 oli kirjoitettu englanniksi ja 6 suomeksi. Myös aihepiireissä oli laaja kirjo ja työt käsittelivät muun muassa ilmastopakolaisuusdiskursseja, jätevesikiistaa, kombuchan valmistusta sekä EU:n päästökauppajärjestelmän ilmaisjakoa. Töissä korostui graduntekijöiden henkilökohtainen huoli sekä kiinnostus ympäristöaiheisiin, joka näkyi paneutumisella aiheisiin sekä reflektioina tutkijan roolista ja gradujen yhteiskunnallisesta merkityksestä. Tätä omistautuneisuutta ja kriittisistä reflektiota oli ilo lukea.

Vuoden 2021 arvioitsijoina toimivat Kamilla Karhunmaa ja Senja Laakso Helsingin yliopistosta ja Anni Turunen Jyväskylän yliopistosta. Perinteen mukaisesti professori Yrjö Haila luovutti tekijälle kirjapalkinnon, joka oli tällä kertaa Tim Harfordin teos How to Make the World Add Up. Puheessaan Haila korosti erityisesti menetelmällisen kekseliäisyyden ja poikkitieteellisten näkökulmien merkitystä yhteiskuntatieteellisessä ympäristötutkimuksessa, joihin molempiin myös Sangervon tutkielmalla on paljon annettavaa.

Julia Sangervon gradu on luettavissa täällä.