Yrjö Haila -palkinto

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura YHYS ry järjestää vuosittain gradukilpailun, jolla haetaan ansiokkaita maisteritason opinnäytetöitä yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen alalta. Palkinto on nimetty Yrjö Haila -palkinnoksi seuran pitkäaikaisen puheenjohtajan ja maamme ensimmäisen ympäristöpolitiikan professorin kunniaksi.
Kilpailussa tutkimusala ymmärretään laajasti eikä kilpailuun ilmoitettavien tutkielmien koulutusohjelmia rajata. Sama koskee tutkielman kieltä. Palkittavien tutkielmien aihepiirejä voivat esimerkiksi olla ihmisen ja (luonnon-)ympäristön välinen vuorovaikutus, luonnonvarojen käyttö ja siitä aiheutuvat ongelmat ja kiistat, ilmastonmuutos sekä lajiensuojelu. Päätöksen palkittavasta työstä tekee seuran johtokunta. Palkittavan työn tulee olla korkeatasoinen opinnäyte, ja sen tulee myös puhutella monitieteistä tutkimusyhteisöä ja osaltaan tuottaa yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen tietämystä. Tämän lisäksi opinnäytteissä arvostetaan ongelmien ratkaisuvaihtoehtoja ja hyviä yhteiskunnallisia käytäntöjä kehittävää otetta.

Kilpailuun osallistuvien tutkielmien tulee olla yliopiston muodollisesti hyväksymiä päättyvän lukuvuoden aikana (eli 1.8.-30.6.). Vapaamuotoisen hakemuksen voi jättää työn tekijä tai ohjaaja. Hakemukset osoitetaan seuran sihteerille. 
Hakemusten takaraja on tänä vuonna 30.9.2018.
Hakemukseen liitetään:
·       lyhyt vapaamuotoinen perustelu kilpailuun osallistumisesta
·       työn tiivistelmä
·       työstä annettu lausunto
·       verkko-osoite tai muu tapa, jolla seuran johtokunta saa koko työn käyttöönsä
·       graduntekijän yhteystiedot

Työt arvioi ja palkinnon saajan päättää YHYS ry:n johtokunta jättämispäivää seuraavassa kokouksessaan. Palkinto luovutetaan seuran järjestämässä vuosittaisessa tutkimuskollokviossa.

Yrjö Haila Award for Master’s thesis

The Finnish Society for Environmental Social Science (YHYS) organizes annually a competition to award outstanding Master’s thesis. The aim of the competition is to find and reward distinguished thesis from the field of environmental social sciences. The prize has been named after the society’s long-term chair and Finland’s first environmental policy professor, Yrjö Haila.
In the thesis competition, the research field is understood in broad terms and the disciplines are not limited in advance. There are no limitations on the language of the thesis. Award-winning thesis may deal with, for example, human-environment interactions, the use of natural resources and resulting problems and conflicts, climate change, and species protection. The society’s board decides on the awarded thesis. The selected thesis should be of high quality and address a multidisciplinary research audience, as well as produce environmental social scientific knowledge. In addition to this, we are looking for thesis that provide solutions to problems and develop good societal practices.
Thesis submitted to the award competition have to be officially approved by the respective universities during the last academic year (i.e. 1.8-30.6). An informal application can be submitted by the student, or the supervisor of the thesis. The applications are addressed to the society’s secretary. The deadline for applications is this year September 30th.
The application should include:
·       a brief statement on reasons for participating in the competition
·       thesis abstract
·       the thesis examiner’s statement
·       the URL of the thesis or another method for accessing the thesis
·       the contact details of the Master’s thesis author
The submitted thesis will be evaluated by the board of YHYS in the meeting following the submission of theses. The award is delivered at the society’s annual research colloquium.

 

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen Yrjö Haila -gradupalkinto 2017 Katariina Kiviluodolle

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seuran gradupalkinto luovutettiin Turussa järjestetyn kollokvion yhteydessä 23.11.2017. Seuran johtokunta päätti palkita Katariina Kiviluodon pro gradu -tutkielman ”The layered reality of sustainable transport campaigning”.

Professori Yrjö Haila luovutti tekijälle palkinnoksi valitsemansa teoksen ”Conceptual innovation in environmental policy”. Yrjö Hailan kirjoittama esittely kirjasta on luettavissa täältä.

Vuonna 2017 kilpailua uudistettiin siten, että kilpailutöitä voivat ehdottaa paitsi ansioituneiden opinnäytteiden ohjaajat, myös niiden tekijät itse, tai kuka tahansa. Kilpailusta pyrittiin myös tiedottamaan aktiivisesti muun muassa yliopistojen ainejärjestöjen kautta. Yrjö Haila -gradukilpailuun jätettiin 15.8.2017 mennessä seitsemän opinnäytetyötä viidestä yliopistosta, seitsemästä eri oppiaineesta. Töiden arvioitsijoina toimivat professori Anne Kumpula Turun yliopistosta ja tutkijatohtori Minna Santaoja Tampereen yliopistosta (1.10. alkaen Turun yliopistosta).

Kauttaaltaan varsin laadukkaista kilpailutöistä erottui erityisesti vahva kolmen kärki, joista arvioijat esittivät palkittavaksi Katariina Kiviluodon pro gradu -työtä. Työ on tehty Turun yliopistossa Tulevaisuudentutkimuksen oppiaineessa. Ohjaajana toimi professori Petri Tapio.

Kiviluodon tutkimus käsittelee liikennekampanjoita, joiden tavoitteena on ohjata ihmisiä siirtymään yksityisautoilusta joukkoliikennepalvelujen käyttäjiksi.  Hyödyntäen tulevaisuudentutkimuksen menetelmää nimeltä Causal Layered Analysis (CLA) Kiviluoto purkaa asiantuntijahaastatteluista kampanjoiden eri tasoja.  Tutkielman kiinnostava ja yllättäväkin johtopäätös on, että liikennekampanjat näyttävät nojaavan ajattelumme ja kulttuurimme syvärakenteisiin, myytteihin, jotka viime kädessä ohjaavat kampanjoiden toteuttamista. Kiviluodon työ on metodologisesti hienostunut ja kunnianhimoinen, sillä tavoitteena ei ole ainoastaan Causal Layered Analysis –menetelmän soveltaminen, vaan sen edelleen kehittäminen. Systemaattisesti menetelmää hyödyntäen tekijä avaa kampanjoiden taustalla vaikuttavia lähtökohtia sekä niihin liittyviä visioita, luoden samalla lukijalle syvällisen käsityksen käyttämästään metodista ja sen mahdollisuuksista.  Tutkimusaineistonsa perusteella Kiviluoto on työstänyt liikennekampanjoinnin tulevaisuudesta neljä tulevaisuuskuvaa, joiden avulla hän tarjoaa välineitä arvioida tarkasteltavina olevien kampanjoiden kehittämismahdollisuuksia.

Kokonaisuutena arvioiden Kiviluodon tutkielmasta piirtyy kuva itsenäisestä ja rohkeasta tutkijasta, joka osaavasti ja oivaltaen tunnistaa teorian ja käytännön yhteenkietoutumisen ja keskinäisen vuoropuhelun välttämättömyyden, ja reflektoi ansiokkaasti tulevaisuudentutkimuksen moniulotteista teoreettis-metodologista keskustelua.

Katariina Kiviluodon tutkielma on luettavissa osoitteessa: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201705246875