Aiemmin palkitut

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen Yrjö Haila -gradupalkinto 2018 Tiia Tanskaselle

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seuran gradupalkinto luovutettiin Rovaniemellä järjestetyn kollokvion yhteydessä 22.11.2017. Seuran johtokunta päätti palkita Tiia Tanskasen pro gradu -tutkielman ”Gender mainstreaming in a water intervention: women’s experiences in Sre Chea Commune in rural Cambodia”. Palkinto jaettiin nyt viidettä kertaa.

Professori Yrjö Haila luovutti palkinnoksi valitsemansa teoksen ”The growth delusion” (David Pilling, 2018). Yrjö Hailan kirjoittama esittely kirjasta löytyy täältä.

Jo viime vuonna 2017 kilpailua uudistettiin siten, että kilpailutöitä voivat ehdottaa paitsi ansioituneiden opinnäytteiden ohjaajat, myös niiden tekijät itse, tai kuka tahansa. Vuoden 2018 kilpailuun ilmoitetuista töistä valtaosa oli tekijöiden itsensä ilmoittamia. Yrjö Haila -gradukilpailuun jätettiin 31.9. mennessä 12 opinnäytetyötä kahdeksasta yliopistosta, yhdeksästä oppiaineesta. Tutkielmista kahdeksan oli kirjoitettu englannin, kolme suomen ja yksi ruotsin kielellä. Töiden arvioitsijoina toimivat YTT, tutkimuskoordinaattori Riikka Aro Jyväskylän yliopiston sosiologian yksiköstä ja FT, yliopistotutkija Esa Ruuskanen Oulun yliopiston historian, kulttuurin ja viestintätieteiden yksiköstä.

Kaikki kilpailuun lähetetyt työt olivat varsin laadukkaita. Oppiaineiden, lähestymistapojen sekä hyödynnettyjen teorioiden ja aineistojen kirjo oli runsas, ja näiden myötä vahvuudet ja heikkoudet kussakin työssä omanlaisensa. Raadilla oli useita vahvoja kärkiehdokkaita, joista se ehdotti palkittavaksi Tiia Tanskasen pro gradu -työtä. Työ on tehty Tampereen yliopistossa. Ohjaajana toimi professori Pekka Jokinen.

Tanskasen tutkimus käsittelee sukupuolten tasa-arvoa kehityshankkeessa, jonka tavoitteena oli parantaa vesihuoltoa kambodžalaisen Sre Chean maaseutukunnassa. Tutkielmassaan Tanskanen on kiinnostunut erityisesti paikallisten naisten rooleista ja toimijuuksista arjen vesihuollossa ja näiden näkökulmien huomioimisesta vesihuoltoa koskevassa kehityshankkeessa. Tapaustutkimuksessaan hän hyödyntää ansiokkaasti etnografisia tutkimusmenetelmiä. Tanskanen tarkastelee naisten kokemuksia ja käytäntöjä, toimijuuden toteutumista sekä pohtii näiden kautta sukupuolinäkökulman huomioimista ja valtavirtaistamista (gender mainstreming) kehityshankkeissa. Hyödynnetyt aineistot on hienosti kuvattu vahvuuksineen ja puutteineen. Eettiset kysymykset on huomioitu tutkimusalan vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti.

Kyseessä on vaativa työ ja Tanskanen osoittaa hienoa kypsyyttä sen toteuttamisessa. Aihe on erittäin tärkeä – Kambodža on eräs ilmastonmuutoksen jo nyt kovasti kohtaavista maista, jossa sosiaalinen eriarvoisuus tuntuu sen seurauksena uhkaavasti lisääntyvän. Tieteellisten ansioidensa lisäksi työ auttaa jäsentämään kehitysyhteistyön toteuttamista käytännön tasolla tarjoten potentiaalisesti välineitä esimerkiksi kehitystyöhankkeiden suunnittelijoille. Kuten Tanskanen osoittaa, naisten osallistamisessa vesiprojekteihin on paljon kehitettävää. Tanskasen tutkimustuloksista selviää, että naisilla on niihin kiinnostusta, mutta eritasoiset esteet vaikeuttavat aktiivisemman roolin ottamista kehityshankkeissa.

Tiian Tanskasen tutkielma on luettavissa osoitteessa:

http://tampub.uta.fi/handle/10024/103134

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen Yrjö Haila -gradupalkinto 2017 Katariina Kiviluodolle

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seuran gradupalkinto luovutettiin Turussa järjestetyn kollokvion yhteydessä 23.11.2017. Seuran johtokunta päätti palkita Katariina Kiviluodon pro gradu -tutkielman ”The layered reality of sustainable transport campaigning”.

Professori Yrjö Haila luovutti tekijälle palkinnoksi valitsemansa teoksen ”Conceptual innovation in environmental policy”. Yrjö Hailan kirjoittama esittely kirjasta on luettavissa täältä.

Vuonna 2017 kilpailua uudistettiin siten, että kilpailutöitä voivat ehdottaa paitsi ansioituneiden opinnäytteiden ohjaajat, myös niiden tekijät itse, tai kuka tahansa. Kilpailusta pyrittiin myös tiedottamaan aktiivisesti muun muassa yliopistojen ainejärjestöjen kautta. Yrjö Haila -gradukilpailuun jätettiin 15.8.2017 mennessä seitsemän opinnäytetyötä viidestä yliopistosta, seitsemästä eri oppiaineesta. Töiden arvioitsijoina toimivat professori Anne Kumpula Turun yliopistosta ja tutkijatohtori Minna Santaoja Tampereen yliopistosta (1.10. alkaen Turun yliopistosta).

Kauttaaltaan varsin laadukkaista kilpailutöistä erottui erityisesti vahva kolmen kärki, joista arvioijat esittivät palkittavaksi Katariina Kiviluodon pro gradu -työtä. Työ on tehty Turun yliopistossa Tulevaisuudentutkimuksen oppiaineessa. Ohjaajana toimi professori Petri Tapio.

Kiviluodon tutkimus käsittelee liikennekampanjoita, joiden tavoitteena on ohjata ihmisiä siirtymään yksityisautoilusta joukkoliikennepalvelujen käyttäjiksi.  Hyödyntäen tulevaisuudentutkimuksen menetelmää nimeltä Causal Layered Analysis (CLA) Kiviluoto purkaa asiantuntijahaastatteluista kampanjoiden eri tasoja.  Tutkielman kiinnostava ja yllättäväkin johtopäätös on, että liikennekampanjat näyttävät nojaavan ajattelumme ja kulttuurimme syvärakenteisiin, myytteihin, jotka viime kädessä ohjaavat kampanjoiden toteuttamista. Kiviluodon työ on metodologisesti hienostunut ja kunnianhimoinen, sillä tavoitteena ei ole ainoastaan Causal Layered Analysis –menetelmän soveltaminen, vaan sen edelleen kehittäminen. Systemaattisesti menetelmää hyödyntäen tekijä avaa kampanjoiden taustalla vaikuttavia lähtökohtia sekä niihin liittyviä visioita, luoden samalla lukijalle syvällisen käsityksen käyttämästään metodista ja sen mahdollisuuksista.  Tutkimusaineistonsa perusteella Kiviluoto on työstänyt liikennekampanjoinnin tulevaisuudesta neljä tulevaisuuskuvaa, joiden avulla hän tarjoaa välineitä arvioida tarkasteltavina olevien kampanjoiden kehittämismahdollisuuksia.

Kokonaisuutena arvioiden Kiviluodon tutkielmasta piirtyy kuva itsenäisestä ja rohkeasta tutkijasta, joka osaavasti ja oivaltaen tunnistaa teorian ja käytännön yhteenkietoutumisen ja keskinäisen vuoropuhelun välttämättömyyden, ja reflektoi ansiokkaasti tulevaisuudentutkimuksen moniulotteista teoreettis-metodologista keskustelua.

Katariina Kiviluodon tutkielma on luettavissa osoitteessa: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201705246875

 

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen Yrjö Haila –palkinto 2016 Liisa Varumolle

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura YHYS ry järjestää vuosittain gradukilpailun, jolla haetaan ansiokkaita maisteritason opinnäytetöitä yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen alalta. Palkinto on nimetty Yrjö Haila –palkinnoksi. Kilpailuun jätettiin määräaikaan mennessä neljä opinnäytetyötä kolmesta eri yliopistosta. YHYS ry:n johtokunta päätti 31.10.2016 myöntää lukuvuoden 2015-2016 gradupalkinnon Liisa Varumon työlle Community-based tourism as the interface of indigenous and non-indigenous worlds. (Tampereen yliopisto, ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opintosuunta). Työn ohjaajina toimivat professori Jouni Häkli ja tutkija Minna Santaoja.
Varumon työ tarkastelee yhteisöperustaista turismia Madidin kansallispuistossa Boliviassa ja tutkielmassa kysytään, millä tavoin alkuperäiskansojen tieto elinympäristöstään voi hyödyttää luonnonsuojelua ja yhteisöperustaista turismia. Arvioinnin mukaan tutkielman erityisenä vahvuutena ovat metodologinen läpinäkyvyys ja reflektoiva empiirisen aineiston tulkinta.
Pekka Jokinen
YHYS ry:n johtokunnan puheenjohtaja

Palkintokirjan esittelyn voit lukea täältä.

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen Yrjö Haila -palkinto 2015 Hanna Niemiselle

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura YHYS ry järjestää vuosittain gradukilpailun, jolla haetaan ansiokkaita maisteritason opinnäytetöitä yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen alalta. Palkinto on nimetty Yrjö Haila -palkinnoksi. YHYS ry:n johtokunta päätti kokouksessaan 16.11.2015 myöntää gradupalkinnon Hanna Niemisen työlle Viherkattojen toteutumisen liikkumavara osana rakentamisen prosesseja. Tasapainoilua kaupunkirakenteen ja -luonnon rajapinnoilla. (Tampereen yliopisto, ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opintosuunta 2014)

Arvioinnin mukaan Niemisen tutkielma, jossa tarkastellaan päätöksentekoprosessia tapaustutkimuksen otteella, avaa ansiokkaasti yhteiskunnassa meneillään olevaa muutosprosessia noudattaen erinomaisesti perinteistä tieteellisen opinnäytetyön mallia ja osoittaen reflektiossaan erityistä tieteellistä kypsyyttä.

Myös Suomen suunnittelevat maantieteilijät SUM ry on palkinnut Hanna Niemisen tutkielman Vuoden gradu –palkinnolla. (http://sum.tek.fi/node/91).

Valitettavasti gradua ei ole toistaiseksi saatavilla sähköisessä muodossa.

Gradupalkinnon palkintokirjan esittelyn voit lukea täältä.

Ensimmäinen Yrjö Haila -palkinto Liisa Haapaselle

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura YHYS julisti keväällä 2014 Yrjö Hailan nimeä kantavan vuotuisen gradupalkinnon. Määräaikaan 30.6.2014 mennessä eri laitoksilta ympäri maatamme saapui viisii ehdokasta. Näistä seuran johtokunta valitsi voittajaksi Liisa Haapasen maisterityön Ilmiö, instituutio ja ideologia – 2000-luvun talouskasvukritiikin teemat. tehtiin Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitoksella ympäristönsuojelutieteen oppiaineessa, ja se valmistui lokakuussa 2013. Työn ohjaajina toimivat Petri Tapio ja Risto Willamo. Työ on saatavissa osoitteesta https://helda.helsinki.fi/handle/10138/44720. Palkintokirjan kilpailun voittajalle luovutti emeritusprofessori Haila seuran syyskollokvion illallisella 3.11.2014 ravintola Korjaamossa, Helsingissä.

Valintaperusteluiksi johtokunta nosti seuraavia seikkoja: Haapasen tutkielma analysoi talouskasvukriittistä keskustelua kolmen aihetta käsittelevän keskeisen kirjan kautta: Tim Jacksonin Prosperity without growth – economics for a finite planet (2009), Peter Victorin Managing without growth – slower by design, not disaster (2008) ja Serge Latouchen Jäähyväiset talouskasvulle (2010, alkuperäisteos on Petit traité de la décroissance sereine vuodelta 2007). Aihe on perinteinen ja haastava, mutta Haapanen suorituu siitä erinomaisesti. Johdannon ja talouskasvukritiikin jälkeen tekijä esittelee aineiston (kirjallisuus), analyysimenetelmän (laadullinen sisällön analyysi) ja menee sen jälkeen tuloksiin. Päätulos, talouskasvukriittisen keskustelun jäsentäminen kolmeen teemaan, kerrotaan jo sivulla 21. Tämän jälkeen Haapanen käy läpi tulokset ja niiden perusteet, teemojen määrittymisen ja kehittymisen ja tekee sen vakuuttavasti. Työ on selkeästi jäsennetty ja kirjoitettu.

Kiinnostavaa on mm. se, että aineistosta ei löytynyt selvää määritelmää talouskasvun käsitteelle. Kiinnostava on myös Haapasen havainto: ”Kun talouskasvua tarkastellaan konkreettisena ilmiönä, aineistossa käsitellään hyvin vähän pelkästään taloudellisen tuotoksen tai BKT:n kasvua. Huomion keskipisteessä ei siis ole talouden kasvu vaan se, mikä muu kasvaa tai muuttuu samalla, kun talous kasvaa.” Haapasen mukaan analysoidussa kirjoituksissa keskitytään lähinnä taloudellisen toiminnan ja talouskasvun negatiivisiin ympäristövaikutuksiin, joskin ne lyhyesti sivuavat mahdollisuutta, miten talouskasvu vaikuttaisi positiivisesti ympäristön tilaan. Jokaisessa aineiston kirjoista on käsitelty kasvun ekologisia rajoja, mikä kiinnittää lukijan huomion siihen, että talouskasvu ei ole pelkkä abstrakti kansantaloudellinen ilmiö. Siinä on kyse myös konkreettisesta toiminnasta konkreettisessa ympäristössä. Kaikki kirjoittajat ovat tekijän mukaan sitä mieltä, että ekologiset rajat on osin jo ylitetty. Työn lopussa oleva pohdinta ja esitetyt kuvat ja nelikenttä jatkavat työn vakuuttavaa linjaa. Pohdinnoissa nostetaan esille, millaisia ympäristönsuojelun strategioita pitäisi soveltaa kehitysmaissa ja länsimaissa. Tekijän mukaan vihreän talouskasvun visio voisi sopia kehitysmaille ekotehokasta kohtuullisuutta paremmin.

Johtokunta onnittelee kilpailun voittajaa ja työn ohjaajia.

Gradupalkinnon palkintokirjan esittelyn voit lukea täältä.