YHYS ry logo

Yhteiskuntatieteellisen

ympäristötutkimuksen

seura ry

Yhteiskuntatieteellisen

ympäristötutkimuksen

seura ry

Yt-ymp sähköpostilistan tietosuojaseloste

Tämä on Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 8.5.2018. Viimeisin muutos 20.9.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura ry

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Sähköpostilistan ylläpitäjä Roope Kaaronen
PL 24 (Unioninkatu 40), 00014 Helsingin yliopisto
roope.kaaronen@helsinki.fi

3. Rekisterin nimi

Yt-ymp sähköpostilistan tilaajarekisteri

4. Rekisterin tekninen toteutus

Rekisterin teknisestä toteutuksesta huolehtii listan ylläpitäjä.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään sähköpostilistan ylläpitämiseksi ja seuran asioista tiedottamiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat jäsenten itsensä ilmoittamat tiedot: 

  • sähköpostiosoite

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään sähköpostilistalle liittymisen yhteydessä. Hakija syöttää tiedot elektronisesti listalle liittyessään. Tietoja päivitetään jäsenten oman ilmoituksen mukaisesti.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Yhteydenpidon suostumukset ja kiellot

Jäsenellä on mahdollisuus kieltää yhdistyksen yhteydenotot sähköpostitse, mikä tässä tapauksessa tarkoittaisi myös sähköpostilistalta eroamista.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Jäsenrekisteri on tallennettu elektronisesti ja on yksinomaan jäsenrekisterin yhteyshenkilön hallinnassa. Rekisteri on tallennettu suojattuun palvelimeen.

11. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään rekisterissä henkilön ollessa sähköpostilistan tilaaja. Henkilön poistuessa listalta myös hänen henkilötietonsa poistuvat rekisteristä.

12. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista

Jokaisella jäsenellä on oikeus tarkastaa jäsenrekisteriin talletetut tietonsa ja vaatia jäsenrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä, mikä tarkoittaa tässä tapauksessa myös sähköpostilistan tilauksen päättymistä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa ja oikeus peruuttaa henkilötietojensa käsittelyyn antamansa suostumus sen vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).